Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging.
Deze oudervereniging bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, een vertegenwoordiger in de overblijfcommissie en algemene bestuursleden.
Het bestuur van de oudervereniging wordt samengesteld uit ouders van leerlingen, aangevuld met 1 teamlid.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Deze verkiezing vindt plaats op de algemene ledenvergadering die aan het begin van elk schooljaar plaats vindt.
Alle ouders zijn in principe lid van de oudervereniging. Per kind wordt er een jaarlijkse bijdrage gevraagd, welke op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 
Algemene Ledenvergadering:
Aan het begin van het schooljaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarin het afgelopen schooljaar wordt besproken, het financiële plaatje van het voorgaande schooljaar en de begroting voor komend schooljaar worden uiteengezet met aansluitend de vaststelling van de ouderbijdrage per kind. Ook wordt in deze vergadering de (her-)verkiezing van het bestuur bekrachtigd. De notulen van de ledenvergadering worden openbaar gemaakt in het Loo-pend vuurtje.
 
Doelstellingen en bevoegdheden:
Doelstelling van de oudervereniging is de samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school bevorderen middels het organiseren van ouderhulp bij diverse activiteiten zowel in als buiten de klas. Samen met leerkrachten organiseert de oudervereniging activiteiten die bijdragen tot de goede gang van zaken in het onderwijs en het welzijn van de leerlingen, zoals onder andere Sinterklaas en Kerstvieringen, Sport- en Speldag, Schoolreis.

De samenstelling van de ouderraad is te vinden in de schoolgids.